FORMULARZ ZWROTU TOWARU (prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych)

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu: ................................................................................................................................................................................

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu): ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................

Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon): ................................................................................................................................................................................

Niniejszym oświadczam, iż:

1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z 2000 roku, nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) odstępuję od transakcji na odległość z firmą: Wariackie Papiery,  NIP: 728 226 67 06, ul. Dobra 42, 00-312 Warszawa i zwracam wymienione poniżej towary.

2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu, w tym konieczność dołączenia do przesyłki niniejszego formularza oraz oryginalnego dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wystawionego w związku ze sprzedażą zwracanego towaru.

Data otrzymania towaru: .........................................................................................................................................

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): ....................................................................................

Zwracane towary: (powtórzyć w przypadku zwrotu więcej niż jednej rzeczy)

Nazwa towaru Ilość Cena brutto

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar: _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

Właściciel rachunku: .............................................................................................................................................. 

..................................................

Miejscowość i data

..................................................

Podpis klienta